Kontaktformulär

Kontakta oss

PDF

ALMA Tandvårdsystem

Detta ingår i ALMA Tandvårdsystem:

Bas
I basmodulen hanterar du ditt patientregister och din dagliga ekonomi. Programmet känner av på personnummer vilken ersättning patienten skall ha per åtgärd och summerar på bråkdelen av en sekund. Utskrift av tandvårdsräkning, och elektronisk överföring till försäkringskassan ingår.

Kallelserutin
I denna modul kan du sköta allt som har med kallelser att göra. På ett säkert, enkelt och effektivt sätt får ni total kontroll och utskrift
kan väljas att göras på etiketter, listor, e-post eller färdiga kallelsekort.

Ekonomitillägg
Ger utökad funktionalitet för reskontrabevakning. Modulen ger möjlighet att bevaka förfallna räkningar och fakturor samt att skriva
påminnelser på dessa. Ekonomitillägg ger dessutom utökad ekonomisk statistik, förenklad registrering av PG/BG samt komplett funktion för kontanthantering med avseende på insättning på bank m.m.

Kostnadsförslag
Modulen kostnadsförslag erbjuder ett enkelt sätt att få ut tydliga kostnadsförslag till dina patienter. I kostnadsförslaget kan du även
räkna med upparbetad karens pågående behandling m.m. De kostnadsförslag du skriver kan självklart sparas för historik och spårbarhet.

Behörighetsnivåer
Med ALMA Behörighetsmodul loggar man in EN gång per dag och slipper då alla signeringar mot försäkringskassan, så som:
Kontrollera patient, Validering, Sammanställning, Hämtaknappen, Styra behörighetsnivåer m.m.
Allt för att göra det enkelt för er!
Som namnet säger så kan man givetvis också styra olika användares behörighet i ALMA. Vidare får man samtidigt en logg över de aktiviteter som har hänt under dagen, vilket innebär att du har full kontroll på vad som krävs av dig som vårdgivare.

Daganteckningar
Daganteckningarna fylls effektivt i m.h.a användardefinierade kortkoder så kallade makro.
Vid ifyllnad av kortkod genereras automatiskt debiterbara åtgärder och daganteckningstext. Givetvis kan daganteckningstexten editeras. När Du skrivit en debiterbar daganteckning bildas automatiskt motsvarande rad i tandvårdsräkningen. En knapptryckning tar dig till TVR:en där du kan skriva ut en sluträkning eller delräkning.

Status
Föregående tandvård registreras på en grafiskt uppritad tanduppsättning. Med hjälp av färger och symboler kan Ni själva bestämma vad som skall betyda vad, med andra ord definerar Ni själva vad respektive sympol eller färg som sätts på ytor/rötter betyder. Vill Ni så kan Ni registrera med hjälp av att klicka in koden på respektive yta/rot eller skriva in koden genom att via tangentbordet ange vilken tand vilken yta/rot och därefter Er egna kod. Vilket sätt Ni använder är upp till Er.

Kariesregistrering
Kariesregistrering registreras på exakt samma sätt som status. Anledningen till att karies har sin egna presentationsflik är för att enkelt visualisera kliniska fynd och inte blanda allt i en och samma visning. Kedjan av journalmoduler uppdateras automatiskt som följer: daganteckningar uppdaterar Status som i sin tur uppdaterar Karies.

Anamnes
Du kan själv definiera din anamnesblankett i datorn så den passar er idag befintliga pappersblankett eller importera den medsända ASA mallen. I tillägg till Ja/Nej markering kan fri textnotering göras för varje rad och inställning för automatisk generering av cave. Varje ny anamnes för patienten dateras och sparas.

Parod
Fickdjupsmätning kan registreras på fyra eller sex ytor samt att Du kan ange gingivit och furkationsinvolvering, mobilitet m.m.
Varje parodregistrering dateras och sparas.

Terapiplan
I denna modul kan Ni enkelt registrera vad som skall utföras med
hjälp av makron/åtgärder. Det finns även möjlighet att ange tidsåtgång, prioritering m.m. för återkoppling till tidboken. När Ni markerar att åtgärden är utförd skapas automatiskt en rad i daganteckningen. Utifrån Er terapiplan kan Ni enkelt generera ett kostnadsförslag.

Förhandsprövning
Förhandsprövning hjälper dig att snabbt få rena och snygga förhandsprövningar ifyllda och utskrivna. Dessutom förenklar modulen arkiveringen och spårbarheten på gjorda förhandsprövningar med direkt koppling till journalen.

Remiss
Registrering, utskrift och arkivering av remisser med koppling till externa dokument.
Remissbevakning av utgående och inkomna remisser med avseende på remissvar.

Recept
Registrering, utskrift och arkivering av recept. Preparatregister samt register för färdiga receptmallar ingår. Mallregistret använder du för att lägga upp fördefinierade vanligt förekommande recept. I denna modul finns även direktkoppling till FASS.

Notis
I denna modul hanterar Ni PostIt-lappar digitalt. Ni ges möjlighet att koppla en notering till en patient eller bara göra en notering för egen del utan koppling till patient. I modulen kan ni på ett enkelt och överskådligt sätt administrera dessa noteringar.

Dokumenthantering
Dokumenthanteringen ger möjlighet att spara dokument av valfria format i Almas databas med koppling till patienterna. För Microsoft Word (Word 2003 eller senare krävs) kan man också hantera ifyllnad av patient- och andra data från mallar, som programmet hjälper till att skapa. Dokumenten kan också kopplas till Remisser om man har Almas remissmodul.

Statistik
Basmodulen samt en del andra moduler innehåller viss grundläggande statistik. Denna är tillräcklig för många. För Dig som har höga krav på detaljerad statistik är det troligtvis nyttigt med statistikmodulen. Bland annat innehåller denna modul detaljerad ekonomisk statistik uppdelat på åtgärder och patientålder, kallelsestatistik m.m.

Tidbok
Din tidbok är navet i din verksamhet. Med ALMAs digitala tidbok får du bättre överblick, säkrare hantering och effektivare arbete. Stöd för delegering finns inbyggt i tidboken. Vill man ha onlinetidbok genom eTand är allt förberett för detta.

Riskgruppering
Riskgruppering hjälper dig att kvalitetssäkra din vård till dina patienter. Du får överblick och kontroll över hur ditt arbete förbättrar dina patienters tandhälsa. Riskgruppering gör det också lättare att se på vilka patienter extra förebyggande resurser kan behövas.

Barnadministration
Med modulen barnadministration underlättar ni ert arbete med sammanställningen och rapporteringen till Libretto.
Säker administration av dina barnpatienter genom bevakning av behandlade och obehandlade barn.

Ankomstregistrering
Låt patienten anmäla sin ankomst till praktiken genom en pekskärm. Ni får bra koll på vilka patienter som kommit och patienten känner sig trygg med att han vet att ni har fått information om hans/hennes ankomst. Ni kan också genom pekskärmen informera patienten om att denne, exempelvis, kan fylla i sin hälsodeklaration.

Undersökningsprotokoll
Med undersökningsprotokollet, har ni en utmärkt funktion att höja praktikens servicegrad vilket i sin tur ger ökad omsättning och nöjdare patienter.
Snabbt och enkelt sätt att skapa ett undersökningsprotokoll. Lätt för patienten att ta till sig information om egenvård.